Киверцовский медицинский колледж


Ківерцівський медичний коледж є правонаступником Ківерцівського медичного училища, заснованого в 1963 р., згідно рішення виконавчого комітету Волинської обласної ради депутатів трудящих (наказ № 426 від 11.06.1963 р.).

            Юридична адреса:  45200 Волинська область, м. Ківерці, вул. Київська, 4, тел./факс: (03365) 2–13–49.

         Право на здійснення освітньої діяльності за І рівнем акредитації з напрямку 1201 „Медицина” підтверджено ліцензією серія АГ № 508449 від 17. 05. 2011р. 

Термін дії ліцензії за спеціальностями „Лікувальна справа”, „Сестринська справа”, „Акушерська справа” - до 01. 07. 2012 року, „Стоматологія”  - до 01. 07. 2016 року.

         Коледж акредитований за усіма спеціальностями.

Ліцензований  обсяг прийому складає 270 осіб. З  них:

1.    Спеціальність Лікувальна справа”   кваліфікація фельдшер

-          база  основної середньої освіти – 30 осіб;

-          база загальної середньої освіти – 60 осіб.

2.    Спеціальність „Сестринська справа”   кваліфікація сестра медична

-          база основної середньої освіти – 60 осіб;

-          база загальної середньої освіти – 30 осіб.

3.    Спеціальність „Акушерська справа”   кваліфікація акушерка

-          база загальної середньої освіти  – 30 осіб.

4.    Спеціальність „Стоматологія”   кваліфікація “гігієніст зубний”

-          база основної середньої освіти – 30 осіб;

     -   база загальної середньої освіти    30 осіб.

         Коледж займає територію площею  в 1,7 га. Заклад розташований у трьох навчальних корпусах загальною площею 8757 м2. В навчальному процесі оптимально використовуються 18 лекційних аудиторій та 7 спеціалізованих лабораторій, 15 кабінетів доклінічної практики, 14 кабінетів клінічної практики на базі Ківерцівської ЦРЛ, 2 комп’ютерні кабінети, які обладнані 15 персональними комп’ютерами кожен та мультимедійними комплексами, спортивна і тренажерна зали, бібліотека з читальним залом і книжковим фондом близько 20 тисяч наукової, медичної, спеціальної і художньої літератури, сучасна актова зала на 400 місць, гуртожиток, їдальня. Навчальний заклад має автономну котельню, яка оснащена сучасною газовою апаратурою.

         Усі кабінети і лабораторії мають необхідне навчально-методичне забезпечення, інструментарій, муляжі, фантоми, таблиці, стенди, що дає можливість студентам набувати необхідних знань, професійних навичок. Особлива увага надається використанню у навчальному процесі мультимедійних технологій.

         Для проведення всіх видів практичного навчання використовуються 15 кабінетів доклінічної практики, 14 клінічних кабінетів на базі Ківерцівської центральної районної лікарня, а також 21 лікувально-профілактична установа Волинської області. З введенням в дію нового поліклінічного приміщення Ківерцівської ЦРЛ планується відкриття нових кабінетів, що значно розширить клінічну базу коледжу.

В коледжі працює дієвий і високоосвічений педагогічний колектив. Навчальний процес забезпечують 88 викладачів, в тому числі 60 штатних.

         Із числа штатних викладачів мають такі кваліфікаційні категорії:

-          спеціаліст вищої категорії – 31 (51,7 %);

-          спеціаліст першої категорії – 9(15,0 %);

-          спеціаліст другої категорії – 5(8,3 %);

-          спеціаліст – 15(25,0 %).

В тому мають педагогічне звання:

-          викладач-методист – 12 (20,0 %);

-          старший викладач – 8 (13,3 %).

         Вчену ступінь кандидата наук мають 2 викладачі, майстер спорту - 1,          „Відмінник охорони здоров’я” - 1.

         Проводиться активна співпраця коледжу з вищими навчальними закладами ІV рівня акредитації. Існують відповідні договори з Тернопільським медичним університетом ім. І.Я. Горбачевського, Івано-Франківським і Буковинським державними медичними університетами, Волинським державним університетом ім. Лесі Українки (біологічний факультет).

Курси підвищення кваліфікації викладачі фундаментальних та клінічних дисциплін проходять на базі Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця  (м. Київ), а викладачі загальноосвітніх та соціально-гуманітарних дисциплін – на базі Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти.

Педагогічний колектив коледжу багато і творчо працює над проблемами застосування нових педагогічних технологій, посилення гуманітарного спрямування змісту навчання, формування навиків і здатності студентів самостійно отримувати знання шляхом самоосвіти.

         Викладачі коледжу приймають активну участь в організації та проведенні спільних з практичною медициною  науково-практичних конференцій, а також в обласних виставках передових педагогічних технологій навчальних закладів  І - ІІ рівнів акредитації „Творчі сходинки педагогів Волині”. За результатами виставок від  10 до 15 викладачів  відзначаються обласним управлінням освіти і науки  грамотами за зайняті призові місця.

         З ініціативи методичного кабінету за підсумками року випускається  інформаційно-методичний збірник педагогічного досвіду «Час пошуків, роздумів і конкретних дій». На сторінках цього збірника подаються матеріали, які висвітлюють певні надбання викладачів коледжу у навчально-виховному процесі, методичній роботі.

На 1 жовтня  поточного навчального  року  контингент  студентів складав 873 особи. З них 791 особа навчаються за рахунок місцевого бюджету, а 82 особи – за рахунок фізичних осіб.

         Студенти коледжу приймають активну участь у Всеукраїнських конкурсах фахової майстерності, які проводяться МОЗ України. Студентка Горщар Т.О. стала переможцем (І місце) ІV Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності студентів медичних училищ і коледжів за фахом „Сестринська справа” і була зарахована на навчання до Тернопільської медичної академії ім. І.Я.Горбачевського без вступних іспитів. Студентка Марчук Л.Д. на VІ Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності за фахом „Сестринська справа”  зайняла загальне 6-е місце, а Кузьмик Н. у ІХ Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності за фахом „Сестринська справа” – 2-е місце.

За 49 років існування навчального закладу підготовані 7 700 фахівців, які працюють на території нашої держави і за її межами.

         Протягом 2001-2010 років перед державними іспитами Центром тестування при МОЗ України проводиться ліцензійний інтегрований іспит „Крок М. Сестринська справа”. За результатами складання даного іспиту медичний коледж має загальний показник вищий від національного і входить в першу десятку вищих навчальних закладів І рівня акредитації.

         Такий потенціал студентської молоді, який навчається в коледжі, дозволяє сподіватися на високі показники навчальних і практичних досягнень. Станом на 01.10.2011 року в коледжі працюють понад 20 предметних гуртків та 3 клуби, керівники яких всю свою роботу спрямовують на поглиблення студентами знань, на краще оволодіння практичними навичками та змістовне проведення дозвілля.

         Плідність роботи педагогічного колективу підтверджується попитом на випускників коледжу на ринку праці, оцінкою їх професійної підготовки, громадянської свідомості та моральних якостей. Випускників коледжу із задоволенням приймають на посади медичних сестер, фельдшерів, акушерок, завідувачів фельдшерсько-акушерськими пунктами.

         Особливістю є те, що більшість випускників працюють в поліських районах чорнобильської зони Волинської області.

         З метою покращення підготовці фахівців коледж здійснює моніторинг працевлаштування та адаптації молодших спеціалістів (направляє запити в заклади і установи системи охорони здоров’я, які надсилають коледжу відповідні відгуки).

         В основу виховного процесу у Ківерцівському медичному коледжі покладено національну систему виховання, головною метою якої є набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, формування особистісних рис громадян України. 

         Дирекція медичного коледжу постійно працює над удосконаленням навчально-матеріальної  бази, що дасть змогу активніше впроваджувати інноваційні технології в навчальний процес, ширше застосовувати сучасні форми навчання, створювати нові стимули у роботі педагогічних працівників.